Committees

Advisory committee:

Jia-Er Chen (Beijing)

Hisashi Horiuchi (Kyoto / Osaka)

Francesco Iachello (New Haven)

Gen-Ming Jin (Lanzhou)

Masayasu Kamimura (Kyushu)

Wen-Qing Shen (Shanghai)

Igal Talmi (Weizmann)

Fu-Jia Yang (Shanghai)

En-Guang Zhao (Beijing)

Huan-Qiao Zhang (Beijing)

Wen-Long Zhan(Lanzhou/Beijing)

 

Organizing committee:

Alex Brown (East Lansing)

Bruce Barrett (Arizona)

Wolfgang Bentz (Tokai)

Lie-Wen Chen (Shanghai)

Piet Isacker (Cean)

Xiang-Dong Ji (Shanghai /Maryland)

Toshitaka Kajino (Beijing / Tokyo)

Weiping Liu (Beijing)

Yan-An Luo (Tianjin)

Yu-Gang Ma (Shanghai)

Jie Meng (Beijing)

Feng Pan (Dalian)

Takaharu Otsuka (Tokyo)

Zhongzhou Ren (Nanjing / Shanghai)    

Hiroyoshi Sakurai (Tokyo / RIKEN)  

Naotaka Yoshinaga (Saitama)

Fu-Rong Xu (Beijing)

Hong-Jie Xu (Shanghai)

Feng-Shou Zhang (Beijing)

Hang Zheng (Shanghai)

Hong-Wei Zhao (Lanzhou)

Yu-Min Zhao (Shanghai)

Shan-Gui Zhou (Beijing)

Xiao-Hong Zhou (Lanzhou)

 

Local organizers:

Man Bao (Shanghai Jiao Tong University)

Guan Jian Fu (Tongji University)

He Gang (Shanghai Jiao Tong University)

Li-Yuan Jia (University of Shanghai for Science and Technology)

Yi-Yuan Cheng (East China Normal University)

Hui Jiang (Shanghai Maritime University)

Jia-Jie Shen (Shanghai Institute of nuclear and applied physics, CAS)

Yu-Min Zhao(Shanghai Jiao Tong University, chair)

 

 


International Conference on Simplicity, Symmetry and Beauty of Atomic Nuclei